1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 1. Organizatorul campaniei promoţionale «Black Friday 2020» (denumită în cele ce urmează “Campania promoțională”) este NAILS DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul in Bucureşti, STR. Echinocțiului nr. 15, et. 2, ap 16., Sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/16625/2019, CUI: 41986354.
 2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi participanţii. Prin participarea la această Campanie promoțională, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament și ale legislației aplicabile.
 3. Regulamentul campaniei de reduceri promoţionale este întocmit şi va fi făcut public prin afişare pe site-ul www.nillux.com.
 4. Participanţii la Campania Promoţională sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament, potrivit celor menţionate mai jos.
 5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica și/sau completa prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, conform Secțiunii 8 din prezentul Regulament.

2. TEMEIUL LEGAL. DENUMIREA, PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

 1. Prezenta Campanie promoțională se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, cu modificările ulterioare.
 2. Campania poartă denumirea «Black Friday 2021».
 3. Campania se desfăşoară doar în mediul online prin site-ul www.nillux.com, în perioada 26.11.2021 începand cu ora 00:00  - 29.11.2021 până la ora 23:59. 
 4. După data încheierii Campaniei promoționale, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia continuării Campaniei.
 5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi/modifica perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunţa acest lucru în mod public pe site-ul www.nillux.com.

3. OBIECTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

 1. Obiectul campaniei promoționale îl reprezintă produsele comercializate de către NAILS DISTRIBUTION SRL, semnalizate ca fiind parte din Campania Black Friday (prin reducerea afișată pe fiecare pagină web de produs).

4. MECANISMELE CAMPANIEI PROMOȚIONALE

 1. Fiecare Participant la Campanie care achiziționează online un produs pe perioada de desfășurare a Campaniei va beneficia de prețul special semnalizat în pagina web.
 2. Produsele vor fi marcate special, fiecare produs va avea afișat prețul inițial și prețul din promoție.
 3. Campania este valabilă numai în limita stocului disponibil.
 4. În situaţia în care stocul produselor incluse în Campanie s-a epuizat, participantul nu va putea beneficia de această campanie promoțională.
 5. Campania promoțională nu se cumulează cu alte oferte, promoții, reduceri, discount-uri, vouchere, puncte bonus etc.
 6. Orice cod promoțional deja existent și valabil va fi dezactivat pe perioada Campaniei promoționale, urmând ulterior să fie reactivat după încetarea campaniei.

5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 1. De această campanie beneficiază orice persoană fizică, care a împlinit vârsta de 16 ani, precum și orice persoană juridică care achiziționează unul sau mai multe produse care fac obiectul acestei promoții în perioadele menționate, în condițiile achitării produselor în avans cu cardul online, prin transfer bancar, sau ramburs la momentul primirii coletului.
 2. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, ȋn mod expres şi neechivoc, a prezentului Regulament.

6. PROCESARE COMENZI, LIVRARE ȘI TRANSPORT 

 1. Sunt acceptate următoarele metode de plată: ramburs sau online cu cardul.
 2. Comenzile pot fi plasate strict prin intermediul site-ului www.nillux.com. Campania nu este valabilă pentru comenzi plasate telefonic, prin WhatsApp, Facebook/Instagram Messenger etc.
 3. Comenzile vor fi procesate în ordinea înregistrării și nu vor fi confirmate telefonic.
 4. Doar în cazul în care comanda a fost achitată online cu cardul iar cel puțin unul dintre produse nu mai este disponibil în stoc, participantul va fi contactat telefonic pentru înlocuirea produsului sau restituirea sumei aferente. În situația în care participantul nu răspunde solicitărilor Organizatorului în termen de 2 zile lucrătoare de la plasarea comenzii, comanda va fi livrată fără produsul/produsele care lipsesc, urmând ca participantul să contacteze ulterior Organizatorul pentru restituirea diferenței sau obținerea unui voucher de reducere echivalent cu suma respectivă.
 5. În cazul în care s-a optat pentru plata ramburs iar unul sau mai multe produse lipsesc din stoc, comanda va fi expediată doar cu produsele existente și fără notificare în prealabil.
 6. Participantul poate fi contactat telefonic sau pe email și în situația în care datele de livrare sunt incomplete sau Organizatorul are nevoie de informații suplimentare în vederea expedierii comenzii. Dacă în această situație participantul nu răspunde în termen de 2 zile lucrătoare de la data plasării comenzii, comanda va fi anulată automat.
 7. Din cauza volumului de comenzi ridicat din această perioadă, comenzile deja plasate nu pot fi modificate. În cazul în care participantul dorește să adauge alte produse, acesta trebuie să plaseze o nouă comandă. Coletele nu vor fi cumulate și se vor expedia separat.
 8. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventuale întârzieri în livrarea produselor față de timpul standard de livrare anunțat pe site (1-3 zile lucrătoare).
 9. Din cauza volumului ridicat de comenzi la nivel național, estimăm că livrarea poate dura între 1-7 zile lucrătoare de la data plasării comenzii.
 10. Statusul comenzilor poate fi verificat prin intermediului AWB-ului aferent comenzii primit prin SMS și/sau email. Chiar dacă AWB-ul este creat în afara zilelor lucrătoare sau orelor de program, expedierea comenzilor se va face cum s-a menționat la punctul anterior.

7. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

 1. Imposibilitatea participanților de a intra în posesia produselor participante la Campanie din motive independente de voinţa Organizatorului, exonerează Organizatorul de orice răspundere.
 2. Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către participanți şi/sau de către persoanele care îi reprezintă legal în legătură cu produsele achiziţionate.

8. ÎNCETAREA, SUSPENDAREA, ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

 1. Campania promoțională poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul în care stocurile de produse incluse în campanie se epuizează.
 2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda sau înceta oricând Campania de reduceri promoţionale, cu o înştiinţare prealabilă a publicului printr-o anexa la prezentul regulament, în următoarele situaţii: 
 • în caz de forţă majoră conform legislaţiei în vigoare;
 • în cazul depistării de activităţi de fraudă electronică și/sau înşelătorii;
 • în cazul în care, din motive tehnice sau juridice, nu se poate asigura desfăşurarea regulamentară a Campaniei Promoţionale.
 1. Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, campania promoţională va înceta/se va suspenda de drept şi nicio parte interesată nu va putea pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.
 2. Încetarea sau suspendarea campaniei promoţionale din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligatiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii.
 3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a campaniei.

9. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

 1. Organizatorul Campaniei este înregistrat ca operator de date cu caracter personal, având obligația de a asigura protecția legală a acestor date. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii promoționale nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

10. TAXE ȘI IMPOZITE

 1. Organizatorul Campaniei este răspunzător de plata taxelor sau a obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.
 2. Prezenta campanie se desfaşoară cu scop comercial.

11. FORŢA MAJORĂ

 1. Forţa majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, independent de voinţa Organizatorului şi a cărui apariţie îl pune în imposibilitatea de a îndeplini obligaţiile asumate prin acest regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere dacă derularea campaniei este împiedicată sau întârziată de un caz de forţă majoră sau dacă, urmare a unei astfel de situaţii de forţă majoră, Organizatorul este împiedicat să îşi execute oricare din obligaţiile asumate conform acestui Regulament.
 2. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

12. LITIGII ŞI FRAUDE

 1. Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor efectua în scris şi se vor transmite către Organizatorul la adresa de e-mail info@nillux.com  în termen de maxim 48 ore de la producerea incidentului reclamat. În cazul depăşirii acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie / reclamaţie în legătură cu derularea Campaniei. Reclamaţiile transmise telefonic sau cu întârziere nu vor fi prelucrate. Reclamațiile se supun Termenilor și Condițiilor acestui website. 
 2. Orice eventual litigiu între Organizator şi participanţi va fi soluţionat pe cale amiabilă. Atunci când acest lucru nu este posibil, părţile se pot adresa instanţelor judecătorești competente.

13. DISPOZIȚII FINALE

 1. Legea aplicabilă este legea română.
 2. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
 3. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament oficial este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, clauzele anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.
 4. Prezentul Regulament a fost încheiat astăzi, 25.11.2021.

 

ORGANIZATOR

NAILS DISTRIBUTION SRL